top of page
 • Yazarın fotoğrafıemirhanaydin

Kubernetes EFK (Elasticsearch, Fluentbit ve Kibana) Kurulumu


Fluentbit, yüksek performans için tasarlandı ve sadece ~450 KB hafıza kullanan çok hafif bir kaynak kullanımına sahip. Soyutlanmış bir G/Ç işleyicisi, eşzamansız ve olaya dayalı (event-driven) okuma/yazma işlemlerine izin verir. Esneklik ve güvenilirlik için, yeniden denemeleri ve tampon limitini tanımlamak için çeşitli konfigürasyon seçenekleri mevcuttur.

Kibana, Elasticsearch’ün üstünde çalışan ve kullanıcılara verileri analiz etme ve görselleştirme olanağı sağlayan bir görselleştirme katmanıdır.

Elasticsearch, Apache Lucene arama motorunu temel alan açık kaynaklı, tam metinli bir arama ve analiz motorudur.


İlk olarak Namespace create edelimkubectl create ns monitoring

elastic yaml da storageClassName: nfs-client yaptım nfs server kurulumunu gerçekleştirmiştim onunda linkine buradan ulaşabilirsiniz.
elastic.yaml

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: elasticsearch
 namespace: monitoring
 labels:
  app: elasticsearch
spec:
 clusterIP: None
 selector:
  app: elasticsearch
 ports:
  - name: http
   protocol: TCP
   port: 9200
  - name: node
   protocol: TCP
   port: 9300
---
 
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
 name: elasticsearch-node
 namespace: monitoring
spec:
 serviceName: elasticsearch
 replicas: 2
 selector:
  matchLabels:
   app: elasticsearch
 template:
  metadata:
   labels:
    app: elasticsearch
  spec:
   containers:
    - name: elasticsearch
     image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.2.0
     resources:
      limits:
       cpu: 1000m
       memory: 1Gi
      requests:
       cpu: 500m
       memory: 1Gi
     ports:
      - name: http
       protocol: TCP
       containerPort: 9200
      - name: node
       protocol: TCP
       containerPort: 9300
     volumeMounts:
      - name: elasticsearch-data
       mountPath: /usr/share/elasticsearch/data
     env:
      - name: cluster.name
       value: k8s-monitoring
      - name: node.name
       valueFrom:
        fieldRef:
         fieldPath: metadata.name
      - name: discovery.seed_hosts
       value: "elasticsearch-node-0.elasticsearch,elasticsearch-node-1.elasticsearch,elasticsearch-node-2.elasticsearch"
      - name: cluster.initial_master_nodes
       value: "elasticsearch-node-0,elasticsearch-node-1,elasticsearch-node-2"
      - name: ES_JAVA_OPTS
       value: "-Xms512m -Xmx512m"
   initContainers:
    - name: chown
     image: busybox
     command: ["sh", "-c", "chown -R 1000:1000 /usr/share/elasticsearch/data"]
     securityContext:
      privileged: true
     volumeMounts:
      - name: elasticsearch-data
       mountPath: /usr/share/elasticsearch/data
    - name: sysctl
     image: busybox
     command: ["sysctl", "-w", "vm.max_map_count=262144"]
     securityContext:
      privileged: true
    - name: ulimit
     image: busybox
     command: ["sh", "-c", "ulimit -n 65536"]
     securityContext:
      privileged: true
 volumeClaimTemplates:
  - metadata:
    name: elasticsearch-data
   spec:
    storageClassName: nfs-client
    accessModes:
     - ReadWriteOnce
    resources:
     requests:
      storage: 5Gi

fluentbit.yaml


apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
 name: fluentbit
 namespace: monitoring
 labels:
  app: fluentbit
 
---
 
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
 name: fluentbit
 labels:
  app: fluentbit
rules:
 - apiGroups:
   - ""
  resources:
   - pods
   - namespaces
  verbs:
   - get
   - list
   - watch
 
---
 
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
 name: fluentbit
roleRef:
 kind: ClusterRole
 name: fluentbit
 apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
subjects:
 - kind: ServiceAccount
  name: fluentbit
  namespace: monitoring
 
---
 
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
 name: fluentbit-config
 namespace: monitoring
 labels:
  k8s-app: fluentbit
data:
 fluent-bit.conf: |
  [SERVICE]
    Flush     5
    Log_Level   info
    Daemon    Off
    Parsers_File parsers.conf
    HTTP_Server  On
    HTTP_Listen  0.0.0.0
    HTTP_Port   2020
  @INCLUDE input-kubernetes.conf
  @INCLUDE filter-kubernetes.conf
  @INCLUDE output-elasticsearch.conf
 input-kubernetes.conf: |
  [INPUT]
    Name       tail
    Tag        kube.*
    Path       /var/log/containers/*.log
    Exclude_Path   /var/log/containers/*_kube-system_*.log,/var/log/containers/*_kubernetes-dashboard_*.log,/var/log/containers/*_monitoring_*.log
    Parser      docker
    DB        /var/log/flb_kube.db
    Mem_Buf_Limit   5MB
    Skip_Long_Lines  On
    Refresh_Interval 10
 filter-kubernetes.conf: |
  [FILTER]
    Name        kubernetes
    Match        kube.*
    Kube_URL      https://kubernetes.default.svc:443
    Kube_CA_File    /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/ca.crt
    Kube_Token_File   /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token
    Kube_Tag_Prefix   kube.var.log.containers.
    Merge_Log      On
    Merge_Log_Key    log_field
    Merge_Log_Trim   On
    K8S-Logging.Parser On
    K8S-Logging.Exclude Off
 output-elasticsearch.conf: |
  [OUTPUT]
    Name     es
    Host     ${FLUENT_ELASTICSEARCH_HOST}
    Port     ${FLUENT_ELASTICSEARCH_PORT}
    Match    *
    Index    kubernetes-logs
    Type     json
    Replace_Dots On
    Retry_Limit False
 parsers.conf: |
  [PARSER]
    Name    docker
    Format   json
    Time_Key  time
    Time_Format %Y-%m-%dT%H:%M:%S.%L
    Time_Keep  On
 
---
 
apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
 name: fluentbit
 namespace: monitoring
 labels:
  app: fluentbit
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: fluentbit
 updateStrategy:
  type: RollingUpdate
  rollingUpdate:
   maxUnavailable: 1
 template:
  metadata:
   labels:
    app: fluentbit
  spec:
   serviceAccount: fluentbit
   serviceAccountName: fluentbit
   terminationGracePeriodSeconds: 30
   tolerations:
    - key: node-role.kubernetes.io/master
     effect: NoSchedule
   containers:
    - name: fluentbit
     image: fluent/fluent-bit:1.3.11
     ports:
      - containerPort: 2020
     env:
      - name: FLUENT_ELASTICSEARCH_HOST
       value: "elasticsearch"
      - name: FLUENT_ELASTICSEARCH_PORT
       value: "9200"
     volumeMounts:
      - name: fluentbit-config
       mountPath: /fluent-bit/etc/
      - name: fluentbit-log
       mountPath: /var/log
      - name: fluentbit-lib
       mountPath: /var/lib/docker/containers
       readOnly: true
   volumes:
    - name: fluentbit-config
     configMap:
      name: fluentbit-config
    - name: fluentbit-log
     hostPath:
      path: /var/log
    - name: fluentbit-lib
     hostPath:
      path: /var/lib/docker/containers

kibana.yaml

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: kibana
 namespace: monitoring
 labels:
  app: kibana
spec:
 selector:
  app: kibana
 ports:
  - name: http
   protocol: TCP
   port: 5601
 
---
 
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: kibana
 namespace: monitoring
 labels:
  app: kibana
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: kibana
 template:
  metadata:
   labels:
    app: kibana
  spec:
   containers:
    - name: kibana
     image: docker.elastic.co/kibana/kibana:7.2.0
     resources:
      limits:
       cpu: 1000m
       memory: 1Gi
      requests:
       cpu: 500m
       memory: 1Gi
     ports:
      - name: http
       protocol: TCP
       containerPort: 5601
     env:
      - name: ELASTICSEARCH_HOSTS
       value: http://elasticsearch:9200


testpod.yaml

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: loggenerator
spec:
 containers:
 - name: loggenerator
  image: busybox
  args: [/bin/sh, -c,'i=0; while true; do echo "emirhanaydin $i"; i=$((i+1)); sleep 1; done']

Podları ayağa kaldıralım


kubectl create -f elastic.yaml -f kibana.yaml -f fluentbit.yaml -f testpod.yaml

Evet podlarım ayağa kalktı

Kibana arayüzüne localhost:5601 den giriş yapıp Index Patterns bölümüne giriyoruz.Kubernetes-logs seçiyoruz.

@timestamp seçiyoruz.
Ve create ettiğim testpodum emirhanaydin diye log basıyor discover kısmından logları filtrelediğimde loglarımı görüyorum.

162 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page