top of page
  • Yazarın fotoğrafıemirhanaydin

Kubeadm ile Kubernetes Cluster Oluşturma

Güncelleme tarihi: 19 Eki 2022
Ortamımız da 2 adet Ubuntu sunucusu mevcut.Bir tanesi master bir tanesi worker node olarak tanımlanıp kurulumlar yapılacaktır.

Aksi durum belirtilene kadar belirtilen tüm adımlar 2 sunucu içinde uygulanması gerekmektedir.


İlk olarak host dosyasını yapılandıralım,(iki cihaz içinde yapılacak)


sudo nano /etc/hosts

Host dosyasına yazılacak,(master worker sunucumun kullanıcı adı sizde değişkenlik gösterebilir)

xxx.xxx.x.x master
xxx.xxx.x.x worker

Containerd konfigurasyonunu oluşturalım,


cat <<EOF | sudo tee /etc/modules-load.d/containerd.conf
overlay
br_netfilter
EOF


Gerekli olan modülleri yükleyelim,$ sudo modprobe overlay
$ sudo modprobe br_netfilter

Kubernetes networking için gerkeli olan network konfigurasyonlarını uygulayalım,


cat <<EOF | sudo tee /etc/sysctl.d/99-kubernetes-cri.conf
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
EOF


Uygulanan konfigurasyonları devreye alalım,


$ sudo sysctl --system


Containerd kurulumunu gerçekleştirelim,


$ sudo apt-get update && sudo apt-get install -y containerd


Containerd için default konfigurasyon dizinini oluşturalım,


$ sudo mkdir -p /etc/containerd


Containerd varsayılan konfigurasyonlarını oluşturup, belirtilen konfig dizinine konfigurasyonu kaydedelim,

$ sudo containerd config default | sudo tee /etc/containerd/config.toml

Mevcut konfig dosyasını oluşturmuş olduğumuz konfigurasyon alanına kayıt ettiğimizden emin olduktan sonra containerd servisini yeniden başlatalım,

$ sudo systemctl restart containerd

Servisin çalıştığından emin olalım,


$ sudo systemctl status containerd


Swapı devre dışı bırakalım,


$ sudo swapoff -a

Reboot sonrası her açılışta swap devreye girmemesi için fstab üzerinden de swapı devre dışı bırakalım,


$ sudo sed -i '/ swap / s/^\(.*\)$/#\1/g' /etc/fstab

Gerekli olan paketlerin kurulumlarını gerçekleştirelim,


$ sudo apt-get update && sudo apt-get install -y apt-transport-https curl

GPG Keyimizi indirelim ve keylerimiz arasına ekleyelim,


$ curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -

Kubernetes repository listimizi oluşturalım,


cat <<EOF | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list
deb https://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main
EOF

Paket listemizi güncelleyelim,


sudo apt-get update

ve Kubernetes paketlerimizin kurulumuna başlayalım,


sudo apt-get install -y kubelet=1.22.0-00 kubeadm=1.22.0-00 kubectl=1.22.0-00

kubelet, kubeadm ve kubctl paketlerimizin auto update almalarını kapatalım,


sudo apt-mark hold kubelet kubeadm kubectl

Cluster Kurulumu


kubeadm’yi kullanarak control-plane(master) Kubernetes cluster başlatın (Not: Bu yalnızca Control Plane üzerinde gerçekleştirilir)


sudo kubeadm init --pod-network-cidr 192.168.0.0/16 --kubernetes-version 1.22.0

Kubectl için erişimi yapılandıralım,


mkdir -p $HOME/.kube
sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config

ve Test girişimizi aşağıdaki komut ile gerçekleştirelim,


kubectl get nodes

Calico Networking eklentisi kurulumu Bu eklenti sadece control-plane (master) üzerinde gerçekleştirilir,


kubectl apply -f https://docs.projectcalico.org/manifests/calico.yaml

Control plane durumları kontrol edilir,


kubectl get nodes

Worker Node’ların Cluster’a dahil edilmesi

Kubernetes Control Plane kurulumu tamamlandığında aşağıdaki şekilde bir çıktı ile karşılaşacaksınız.

Your Kubernetes control-plane has initialized successfully!
To start using your cluster, you need to run the following as a regular user:
  mkdir -p $HOME/.kube
  sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
  sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config
Alternatively, if you are the root user, you can run:
  export KUBECONFIG=/etc/kubernetes/admin.conf
You should now deploy a pod network to the cluster.
Run "kubectl apply -f [podnetwork].yaml" with one of the options listed at:
  https://kubernetes.io/docs/concepts/cluster-administration/addons/
Then you can join any number of worker nodes by running the following on each as root:
kubeadm join 172.22.1x.2xx:6443 --token d9zilv.ncwdrkXXXXXXX \
        --discovery-token-ca-cert-hash sha256:6474f70d4e774fbXXXXXXXXXXXXXX70e4c744aacefe433

Son 3 satırda belirtilen kubeadm join alanını kopyalayarak Worker nodelarımıza erişim sağlayıp uygulayabiliriz. Eğer bir nedenden dolayı burayı kaçırmışsakta, aşağıdaki komut ile mevcut erişim için gerekli olan tokeni görüntüleyebiliriz,


kubeadm token create --print-join-command

İki worker nodumuzda da ilgili çıktıyı sudo komutu ile uygulayalım,


sudo kubeadm join ...

105 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page