top of page
  • Yazarın fotoğrafıemirhanaydin

SonarQube Ubuntu Kurulumu

Güncelleme tarihi: 7 Ara 2022

SonarQube Nedir ?SonarQube, 29 programlama dilindeki hataları, kod kokularını tespit etmek için statik kod analizi ile otomatik incelemeler yapmak üzere kod kalitesinin sürekli denetimi için SonarSource tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir platformdur.


Sonarqube Ubuntu Kurulumu


İlk olarak Java 11 kuruyoruz makinemize.

$ sudo apt-get install openjdk-11-jdk -y

PostgreSql kuralım


$ sudo sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ `lsb_release -cs`-pgdg main" >> /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list'
$ wget -q https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc -O - | sudo apt-key add -
$ sudo apt install postgresql postgresql-contrib -y

Postgresql servisini başlatıyoruz.

$ sudo systemctl enable postgresql
$ sudo systemctl start postgresql

User adımını yapıyoruz.

$ sudo passwd postgres
$ su - postgres
$ createuser sonar

Gerekli setlemeleri yapıyoruz.

$ psql

Database de gerekli setlemerini tamamladık.(şifre bölümünü değiştirmeyi unutmayın)

ALTER USER sonar WITH ENCRYPTED password 'birşifregiriniz';
CREATE DATABASE sonarqube OWNER sonar;
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE sonarqube to sonar;

Postgresqlden çıkalım.

\q
$ exit

Sonarqube kurulumuna başlayalım


SonarQube dosyalarını açmak için gerekli olan zip yardımcı programını yükleyin.

$ sudo apt-get install zip -y

SonarQube dağıtım dosyalarını indirin.

$ sudo wget https://binaries.sonarsource.com/Distribution/sonarqube/sonarqube-9.6.1.59531.zip

$ sudo unzip sonarqube-9.6.1.59531.zip

$ sudo mv sonarqube-9.6.1.59531 /opt/sonarqube

SonarQube Grubu ve Kullanıcısı ekleyin.

$ sudo groupadd sonar
$ sudo useradd -d /opt/sonarqube -g sonar sonar
$ sudo chown sonar:sonar /opt/sonarqube -R

SonarQube Konfigürasyon

$ sudo nano /opt/sonarqube/conf/sonar.properties

Dosya açıldıktan sonra başında ki "#" kaldıralım ve gerekli bilgileri girelim.

!! Burası kritik arkadaşlar doğru yere setlemek önemli yoksa servis patlıyor.


sonar.jdbc.username=sonar
sonar.jdbc.password=birşifregiriniz

Postgresql altına bu setlemeyi yapıyoruz.

sonar.jdbc.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/sonarqube

Kaydedip çıkıyoruz.


Sonar script file editleyelim.

$ sudo nano /opt/sonarqube/bin/linux-x86-64/sonar.sh

Dosya açıldıktan sonra " #RUN_AS_USER= "

RUN_AS_USER=sonar

ayarlayıp kaydedip çıkıyoruz.


SonarQube'u sistem açılışında başlatmak için bir systemd hizmet dosyası oluşturun.

$ sudo nano /etc/systemd/system/sonar.service

Açılan dosyada aşağıdaki bilgileri yapıştıralım.

[Unit]
Description=SonarQube service
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=forking

ExecStart=/opt/sonarqube/bin/linux-x86-64/sonar.sh start
ExecStop=/opt/sonarqube/bin/linux-x86-64/sonar.sh stop

User=sonar
Group=sonar
Restart=always

LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=4096

[Install]
WantedBy=multi-user.target

SonarQube servisini ektif edelim.

$ sudo systemctl enable sonar
$ sudo systemctl start sonar

Kernel sistem limitlerini değiştirelim


$ sudo nano /etc/sysctl.conf

Dosya açıldıktan sonra içersini yapıştıralım ve çıkalım.

vm.max_map_count=262144
fs.file-max=65536
ulimit -n 65536
ulimit -u 4096

Makinemizi yeniden başlatalım.

$ sudo reboot

Veee artık herşey tamam Sonarqube arayüzüne 9000 portundan erişim sağlayabilirsiniz.

http://xxxxxxx:9000

70 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page